Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Hair & Beauty Salon Lina is een eenmanszaak die zich ten doel stelt cosmetische behandelingen aan te bieden en uit te voeren, waaronder begrepen haarbehandelingen en schoonheidsbehandelingen. Hiernaast biedt zij haar- en schoonheidsproducten aan op de Website en in de winkel.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de Diensten van Hair & Beauty Salon Lina.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Hair & Beauty Salon Lina en Klant betrekking hebbende op het verzorgen van haarbehandelingen en schoonheidsbehandelingen, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Hair & Beauty Salon Lina aan Klant geleverde producten en diensten met betrekking tot haarbehandelingen en schoonheidsbehandelingen ten behoeve van Klant, waaronder begrepen het knippen, verven en wassen van haren en het verrichten van PMU- behandelingen (Permanente Make-Up behandelingen), waaronder begrepen behandelingen omtrent wenkbrauwen en wimpers, alsmede het aanbieden van haar- en schoonheidsproducten op de Webshop en in de winkel, alsmede alle andere door Hair & Beauty Salon Lina ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: de haar- en schoonheidsproducten die Hair & Beauty Salon Lina aanbiedt op de Website en in de winkel.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.kapsalonlina.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Hair & Beauty Salon Lina gesloten Overeenkomsten waarbij Hair & Beauty Salon Lina Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Klant en Hair & Beauty Salon Lina dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
page1image18656704

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Hair & Beauty Salon Lina via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Klant heeft de mogelijkheid een afspraak te maken via de Website, telefonisch of in de winkel. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging via de Website, e-mail of telefoon.
 3. Klant kan verschillende Producten aanschaffen die Hair & Beauty Salon Lina aanbiedt. Deze Producten zijn verkrijgbaar in de winkel en tevens op de Website.
 4. Klant kan bestellingen voor Producten doen in de Webshop van Hair & Beauty Salon Lina, te vinden op haar Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling op de Website.
 5. Als Hair & Beauty Salon Lina een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Hair & Beauty Salon Lina kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke bevestiging vooraf is gegaan, behoeft uitdrukkelijke aanvaarding door Hair & Beauty Salon Lina.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Hair & Beauty Salon Lina zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, waaronder begrepen het vakkundig uitvoeren van haar- en schoonheidsbehandelingen middels het gebruik van deugdelijke middelen en materialen, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hair & Beauty Salon
  Lina aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Hair & Beauty Salon Lina worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hair & Beauty Salon Lina zijn verstrekt, behoudt haar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 1. De Klant draagt er zorg voor dat Hair & Beauty Salon Lina zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hair & Beauty Salon Lina kan zijn Diensten in ieder geval tijdig en deugdelijk verrichten wanneer Klant op de in de Overeenkomst afgesproken tijd aanwezig is. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet tijdig en deugdelijk nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade volledig te vergoeden.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant hiervan Hair & Beauty Salon Lina schriftelijk in gebreke te stellen. Hair & Beauty Salon Lina dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Hair & Beauty Salon Lina en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Hair & Beauty Salon Lina op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Hair & Beauty Salon Lina en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Hair & Beauty Salon Lina is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Hair & Beauty Salon Lina bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Hair & Beauty Salon
Lina gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst die reeds is bevestigd door Hair & Beauty Salon Lina is mogelijk, mits de annulering van de Overeenkomst uiterlijk 24 uur voor aanvang van de overeengekomen Dienst, betrekking hebbende op een haarbehandeling en/of schoonheidsbehandeling, schriftelijk of telefonisch geschiedt en wordt medegedeeld aan Hair & Beauty Salon Lina.
 2. Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen afspraak, dan is Klant verplicht 100% van de overeengekomen honorering te betalen.
 3. Annulering van een Overeenkomst inhoudende een bestelling van een Product kan niet meer geschieden indien een bevestigingsmail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Hair & Beauty Salon Lina heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling via de website geschiedt vooraf middels iDeal of Creditcard. Betaling in de winkel geschiedt contant of giraal.
 4. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 5. Voor zowel bestellingen binnen als buiten Nederland vraagt Hair & Beauty SalonLina verzendkosten. Deze verzendkosten komen voor rekening van de Klant.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrektebetaalgegevens onverwijld aan Hair & Beauty Salon Lina mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur voortvloeiende uit de overeengekomen afspraak, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonderdat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Hair & Beauty Salon Lina besluit een vordering wegens niet-betaling van

diensten of niet-betaalde facturen van producten langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 2. Hair & Beauty Salon Lina bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Hair & Beauty Salon Lina kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 3. De leveringstermijn van Hair & Beauty Salon Lina omtrent Diensten, waaronder begrepen het leveren van haar- en schoonheidsproducten, geschiedt binnen 7 dagen na een orderbevestiging. Hair & Beauty Salon Lina streeft te allen tijde naar een spoedige levering.
 4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10. Retournering

 1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Klant is gedurende deze veertien 14 dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Hair & Beauty Salon Lina dit dan ook na te laten.
 3. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De directe kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 4. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Hair & Beauty Salon Lina is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De verplichtingen van Hair & Beauty Salon Lina vallen te kwalificeren als inspanningsverplichtingen, waarmee Hair & Beauty Salon Lina geen garantie kan bieden voor het bereiken van het beoogde resultaat. Hair & Beauty Salon Lina zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, zoals omschreven in artikel 4, lid 1 van deze Algemene voorwaarden, maar het eindresultaat is mede afhankelijk van uiterlijke factoren en de mening van Klant. Hair & Beauty Salon Lina kan daarmee niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de resultaten van de schoonheidsbehandelingen, haarbehandelingen en PMU-behandelingen.
 3. Door gebruik te maken van de Diensten van Hair & Beauty Salon Lina, verleent de Klant de bevoegdheid aan Hair & Beauty Salon Lina om de Overeenkomst uit te voeren.
 4. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Hair & Beauty Salon Lina nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 5. Hair & Beauty Salon Lina is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Hair & Beauty Salon Lina is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. Indien Hair & Beauty Salon Lina aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Hair & Beauty Salon Lina met betrekking tot haar Diensten.
 8. Hair & Beauty Salon Lina is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. De aansprakelijkheid van Hair & Beauty Salon Lina is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Hair & Beauty Salon Lina niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de Klant betaalde bedrag.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Hair & Beauty Salon Lina, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Hair & Beauty Salon Lina zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Hair & Beauty Salon Lina, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Hair & Beauty Salon Lina overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Hair & Beauty Salon Lina heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13. Garantie

 1. Hair & Beauty Salon Lina biedt een wettelijke garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Hair & Beauty Salon Lina te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien Hair & Beauty Salon Lina herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 6. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Hair & Beauty Salon Lina kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Hair & Beauty Salon Lina draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Hair & Beauty Salon Lina enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15. Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan Hair & Beauty Salon Lina via info@kapsalonlina.nl of via het contactformulier op de Website.

Artikel 16. Identiteit van Hair & Beauty Salon Lina

 1. Hair & Beauty Salon Lina is bij de KvK geregistreerd onder nummer 53095480 en draagt btw-identificatienummer NL248647179B01. Hair & Beauty Salon Lina is gevestigd aan Oslostraat 2 (3543 KD) te Utrecht.
 2. Hair & Beauty Salon Lina is per e-mail te bereiken via info@kapsalonlina.nl of middels de Website en telefonisch op 030 – 878 97 68(Leidsche Rijn) / 030 – 2012759 (Oog in Al).

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hair & Beauty Salon Lina en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Hair & Beauty Salon Lina en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden- Nederland, zittingsplaats Utrecht.